Privacybeleid Liefs van Puk

Over ons privacybeleid
Liefs van Puk geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van Liefs van Puk.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/11/2020. Met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid
beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden
gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen
worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon
voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Onze webwinkel is ontwikkeld met WordPress. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Wordpress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij
zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden
geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Wordpress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te
delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Vimexx
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan
deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres
nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van
cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en
gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
delen.Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen
toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van
het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie
behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In
het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
MoneyBird
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten
van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot
uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,
webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Liefs van Puk op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit
bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden
verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt
beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw
gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op
een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een
vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen
hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier
gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de
verwerking. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan
binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben
verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Liefs van Puk. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is
uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling teworden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Liefs van Puk
Meidoornstraat 25
2851 TR Haastrecht
Nederland
T 06-39564518
E info@liefsvanpuk.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Puk van Calsteren